Archive

Dialog är vägen till godhet

Vad sker när människor möts? Mycket kan hända, men vad vi söker här är den första, mänskliga kontakten där man igenkänner en annan människa i motparten. Det kommer innan man lärt sig om vad som kanske skiljer dem åt. Det

Läs mer

Bristande kunskap om nationell minoritet

Som SDN också tidigare lyft så har en del skolor runt om i landet engagerat sig i muslimska elevers religionsutövning när det kommer till fastan under ramadan (och även andra saker, som inte är vårt fokus nu). Exempel på brev

Läs mer

Vörda fosterjorden och dess folk

Det är något särskilt med landet där man växer upp. De tidigaste intrycken stannar kvar, oavsett om det är öknar, städer eller djupa skogar. Det blir platser man vördar, och får en speciell kärlek för. Oavsett vart man vänder sig

Läs mer

Ny EU-lag mot terrorism realiserad

EU har infört en ny lag mot terrorprogaganda, som bland annat innebär att om terrorproganada upptäckts ska den tas bort inom en timme, oavsett sida eller storlek på sidan. Grundförslaget lades fram redan 2018 och handlar om hur medlemsländerna ska

Läs mer

Lutheran World Foundation förnyar sin varning till Sverige

Chefen för Lutheran World Foundation, dr Martin Junge, går nu längre än bara sitt uttalande. I ett brev till den svenska regeringen så lyfter han sin oro över debattklimatet och polariseringen som sker i det svenska samhället. ”Jag anser att

Läs mer

Harmonin växer sakta men säkert

Ett viktigt möte ägde rum i Malmö för ett par dagar sedan, där företrädare för muslimska och judiska organisationer möttes över ramadangratulationer och också för att diskutera de svåra utmaningar som staden står inför. Mötet skedde som en del av

Läs mer

Att ta sig i akt för det allmänna goda

Det har rapporterats att fredagsböner hållit i moskéer där långt fler än vad som är tillåtit enligt pandemireglerna deltagit. Det är ett mycket stort problem, särskilt som smittspridningen ökar och till synes också slår hårdare mot muslimer. Men trots detta

Läs mer

Vörda medborgarskapet

Medborgarskap är mer än bara ett pass, eller att ett specifikt land påtagit sig att skydda en individ. Medborgarskap representerar något större. Det är att ha kommit att beviljas att ingå i en gemenskap som relaterar till arv, jord, föreställningar

Läs mer

Öppna förskolan – en väg in

Behovet av arbetskraft växer kraftigt inom vård, skola och omsorg, men samtidigt så har utrikesfödda kvinnor svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är en förlust för både individen och för samhället. Inte minst försämras barnens uppväxtvillkor. Men det går

Läs mer

Fusk – en ondska

Det har uppenbarats att det i vissa områden förekommer ett utbrett fusk med bostäder, i det att vissa väljer att exempelvis skilja sig på pappret för att så få ut bostadsbidrag, men egentligen fortfarande lever ihop. Likaså att man på

Läs mer